ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ"
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Τα πεδία με κόκκινο * είναι απαραίτητο να τα συμπληρώσετε.  
1. Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο: *
Όνομα: *
Ημερομηνία γέννησης:

*

Α.Δ. Ταυτότητας: *
Ακαδημαϊκό έτος
2. Στοιχεία Επικοινωνίας
 
E-mail: *
Οδός: *
Αριθμός: *
Τ.Κ.: *
Πόλη: *
Τηλέφωνο κινητό: *
Τηλέφωνο σταθερό:
   
   
3. Ακαδημαϊκές Σπουδές
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Χώρα
Διάρκεια σπουδών
(μήνας και έτος,π.χ.09/2008-06/2011)
Τίτλος / Βαθμός
Ειδικότητα
Διαδικτυακός τόπος Πανεπιστημίου
*
*
*
*
*
4. Απασχόληση και εμπειρία
Ημ/νια Απασχόλησης , Από - Έως:
Θέση Εργασίας:
Επωνυμία Επιχείρησης:
Διεύθυνση Εργασίας:
Email Εργασίας:
5. Σεμινάρια
Τίτλος Σεμιναρίου
Διάρκεια Σεμιναρίων
Είδος Πιστοποίησης και Βαθμός
 
6. Ατομικές Δεξιότητες
Ξένες Γλώσσες
Πιστοποιήσεις στην Αγγλική Γλώσσα
Είναι τα Αγγλικά η
μητρική σας
γλώσσα;

     
Έδωσα/ Θα δώσω
εξετάσεις στην
Αγγλική γλώσσα
(ΗΗ/MM/ΧΧ)
Ονομασία και είδος Πιστοποίησης  
Βαθμολογία Test : Προφορικά Έκθεση Γραπτά Συνολικό Σκορ
 
6B. Άλλες Ξένες Γλώσσες
Γλώσσα:    
Βαθμολογία Test : Προφορικά Έκθεση Γραπτά Συνολικό Σκορ
Γλώσσα:    
Βαθμολογία Test : Προφορικά Έκθεση Γραπτά Συνολικό Σκορ
Γλώσσα:    
Βαθμολογία Test : Προφορικά Έκθεση Γραπτά Συνολικό Σκορ
 
6Γ. Δεξιότητες στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών:
(Παρακαλώ προσδιορίστε τις γνώσεις και τις δεξιότητες σας στους ηλ. υπολογιστές)
 
7. Χρηματοδότηση (Πώς θα χρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο; )
Ίδιος Οικογένεια Εργοδότης Υποτροφίες  
 
 
8. Προσωπικοί Στόχοι: Παρακαλούμε περιγράψτε τους επαγγελματικούς σας στόχους και εξηγείστε πώς το ΠΜΣ θα σας βοηθήσει να τους υλοποιήσετε.
9. Λοιπές δραστηριότητες - hobbies:
10. Παρακαλούμε προσδιορίστε δύο άτομα που θα μπορούσαν να δώσουν συστάσεις για εσάς
R1 Όνομα      
  Θέση/Τίτλος      
  Διεύθυνση      
  E-Mail      
           
R2 Όνομα      
  Θέση/Τίτλος      
  Διεύθυνση      
  E-Mail      
 
Επισυνάψτε τα δικαιολογητικά

Για να επισυνάψετε περισσότερα του ενός αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετε τα σε ένα αρχείο τύπου .zip
 
     
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης μου είναι αληθή.