ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος 2020     
  • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αίτηση
  • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4

Τα μαθήματα του Α' Εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Α' Εξαμήνου 2015-2016

 

ΜΑΘΗΜΑ   ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
     
Σύγχρονη Επιχειρηματική Οικονομική   Π. Παντελίδης
Ποσοτικές Μέθοδοι για Οικονομικές Αποφάσεις   Χ. Αγιακλόγλου - Σ. Καρκαλάκος
Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις   Δ. Γιαννέλης - Κ. Οικονομίδου
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων   Α. Κανάς

 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων Α' Εξαμήνου

 

Σύγχρονη Επιχειρηματική Οικονομική
Π. Παντελίδης

Στο μάθημα αυτό αναλύονται εφαρμογές τεχνικών και μεθόδων της Οικονομικής Θεωρίας στη λήψη επιχειρηματικών και διοικητικών αποφάσεων. Χρησιμοποιούνται εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης για την επίλυση διοικητικών προβλημάτων. Η Επιχειρηματική Οικονομική έχει στόχο την επίτευξη της οικονομικής αριστοποίησης στις λειτουργίες της επιχείρησης (πχ ελαχιστοποίηση κόστους, μεγιστοποίηση κερδών στις διάφορες μορφές αγοράς). Αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της Μικροοικονομικής και της Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων και δανείζεται μεθόδους από τα Μαθηματικά και τη Στατιστική. Στη διάρκεια του μαθήματος αφού παρουσιασθεί η βασική Μικροοικονομική Θεωρία θα δοθεί έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές, παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Course Syllabus  

 

Ποσοτικές Μέθοδοι για Οικονομικές Αποφάσεις
Χ. Αγιακλόγλου - Σ. Καρκαλάκος

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις ποσοτικές τεχνικές που εφαρμόζονται στις Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, αλλά και ευρύτερα στις Επιχειρησιακές μελέτες. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να καταλάβουν πως λειτουργεί η ποσοτική ανάλυση και πως αυτή συνεισφέρει στη λήψη των αποφάσεων. Έτσι, στην αρχή του μαθήματος παρουσιάζεται η μεθοδολογία της στατιστικής αναφοράς. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η της γραμμικής συμμεταβολής όπως αυτή δίνεται από το συντελεστή συσχέτισης και προσδιορίζεται με το απλό γραμμικό υπόδειγμα. Κατόπιν εξετάζεται το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα και γίνεται αναφορά σε ορισμένα προβλήματα της οικονομετρίας.

Course Syllabus  

 

Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις
Δ. Γιαννέλης - Κ. Οικονομίδου

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται πώς προσδιορίζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη μιας οικονομίας, όπως το εισόδημα, η κατανάλωση, η επένδυση και η απασχόληση. Επί πλέον, θα εξεταστεί ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής αναφορικά με τα προβλήματα του πληθωρισμού της ανεργίας, του ελλείμματος του προϋπολογισμού και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Τέλος, θα αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό μεγέθυνσης μιας χώρας καθώς και ο ρόλος της τεχνολογικής προόδου στη βιώσιμη μεγέθυνση. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές πώς λειτουργεί η οικονομία στη βραχυχρόνια, τη μεσοπρόθεσμη και τη μακροχρόνια περίοδο. Αυτό θα επιτευχθεί με τη χρήση οικονομικών υποδειγμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν βασικά εργαλεία για επίλυση οικονομικών προβλημάτων, αλλά και με την εκτεταμένη χρήση πρακτικών μελετών (case studies). Οι πρακτικές μελέτες αφορούν τόσο σε εμπειρικά θέματα οικονομικής πολιτικής όσο και σε πραγματικά γεγονότα βοηθώντας τον φοιτητή να κατ ανοήσει καλύτερα τη θεωρία και να μπορέσει να εξηγήσει πραγματικά οικονομικά φαινόμενα.

Course Syllabus  

 

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων
Α. Κανάς
The course aims at providing a sound understanding and appreciation of the principles of corporate finance. The course describes both the theory and practice of financial decision making by corporations, and shows how financial theory can be used to address practical problems and illuminate institutional aspects of the financial world. The course will emphasize the valuation of financial assets in a risk-return framework, and will help you understand how capital markets operate. Specific topics to be covered include the concept of the time value of money, net present value (NPV) and its application to capital budgeting investments, portfolio theory and the CAPM, market efficiency, derivatives and applications, and financial policy. Certain topics will also be covered through EXCEL spreadsheet applications.
Course Syllabus  
 

 

 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved