ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος 2020     
  • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αίτηση
  • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4

Τα μαθήματα του Β' Εξαμήνου διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει εκτός των δυο υποχρεωτικών μαθημάτων και δυο μαθήματα επιλογής του.

Πρόγραμμα Μαθημάτων B' Εξαμήνου 2015-2016

ΜΑΘΗΜΑ   ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
     

Αρχές και Πρακτικές του Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή(Υ)

  Ι. Πολλάλης
Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Υ)   Ε. Σαμπράκος
Τιμολογιακή Πολιτική και Κοστολόγηση (Ε)  

Μ.Πολέμης

Ι. Κοκορέ

Διεθνείς Επενδύσεις (Ε)   Π. Παντελίδης
Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Ε)  

Α. Κανάς

Επιχειρηματικές στρατηγικές στην Aγορά Ενέργειας  (Ε)   Μ.Πολέμης

Διαχείρηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (Ε)

 

Σ. Χατζηδήμα

Μάνατζμεντ, Ηγεσία και Αλλαγή  (Ε)   Ειρ. Φαφαλιού
Στρατηγικά Συστήματα Πληροφορικής (Ε)   Α. Βοζίκης

 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων Β' Εξαμήνου

 

Αρχές και Πρακτικές του Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή
Ι. Πολλάλης

 

Η ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και η επίδρασή τους πάνω στα θεωρητικά υποδείγματα, στις στρατηγικές, στις τεχνικές και στις πρακτικές στο χώρο του Μάρκετινγκ, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη εκπαίδευσης πάνω στη νέα γνώση που αναδύεται στο χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Η επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει τις δυνατότητες αναθεώρησης και επέκτασης της γνώσης από το χώρο του Μάρκετινγκ στα πλαίσια των νέων συνθηκών, απαιτήσεων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ηλεκτρονικού περιβάλλοντος όπως αυτό διαμορφώνεται κυρίως από την εμφάνιση του Web έως και σήμερα.Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η αναγνώριση διαφορών μεταξύ παραδοσιακού και ψηφιακού μάρκετινγκ. Στη συνέχεια αποσαφηνίζονται οι ρόλοι των καταναλωτών και των ανταγωνιστών στην ηλεκτρονική αγορά του διαδικτύου. Αναλύονται οι στρατηγικές αγοράς και προϊόντος με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής ψηφιακής παρουσίας και αναγνωρίζεται η σπουδαιότητας του σωστού προγραμματισμού, ανάπτυξης και συντήρησης μιας ψηφιακής τοποθεσίας.

 

 

Course Syllabus  
   

 

Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Ε. Σαμπράκος

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή, όλες εκείνες τις γνώσεις θεωρητικές και εφαρμοσμένες, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και σύνταξη των οικονομοτεχνικών μελετών. Έτσι το μάθημα θα καλύψει ένα ευρύτερο επιστημονικό πεδίο μέσα από την μεθοδολογία της Ανάλυσης Κόστους Οφέλους με τις πρακτικές που σήμερα χρησιμοποιούνται στις τεχνικοοικονομικές Μελέτες τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Θα μελετηθούν οι μονοκριτηριακές και πολυκριτηριακές μέθοδοι με παραδείγματα από μελέτες περιπτώσεων, η έρευνες αγοράς, τα διαγράμματα χρηματοροών, ο ρόλος της διαχρονικής αξίας του χρήματος στην λήψη των αποφάσεων, οι αναλύσεις ευαισθησίας και ο χρονικός προγραμματισμός των έργων.

 

Course Syllabus  


 

Τιμολογιακή Πολιτική και Κοστολόγηση

Μ.Πολέμης - Ι. Κοκορέ

 

Στο μάθημα αναλύονται οι βασικές αρχές της κοστολόγησης και της τιμολογιακής πολιτικής σε συνθήκες ατελών αγορών όπως μονοπωλίων, ολιγοπωλίων και μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Η ύλη περιλαμβάνει την Έννοια και τις Βασικές Διακρίσεις Κόστους τις Αρχές κοστολόγησης, τις Μεθόδους και τη Διαδικασία Κοστολόγησης FDC, LRIC τις Εναλλακτικές Βάσεις Κοστολόγησης HCA- CCA και τα Εναλλακτικά πρότυπα Κοστολόγησης (Top-Down, Bottom Up).
Εξετάζονται επίσης οι Τεχνικές Τιμολόγησης και Πολιτικές Διαφοροποίησης Τιμών οι Επιχειρηματικές Αποφάσεις υπό Καθεστώς Κινδύνου και Αβεβαιότητας, η Θεωρία Παιγνίων και της Ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς, ο Προγραμματισμός των Επενδύσεων, τα Οικονομικά της Πληροφόρησης, Στρατηγικές Τιμολόγησης σε Επιχειρήσεις με Ισχύ στην Αγορά καθώς και Προχωρημένα Θέματα τιμολόγησης, όπως Οριακή Τιμολόγηση ως Φραγμός Εισόδου, Ληστρική Τιμολόγηση, Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Συμπίεση Τιμών, κλπ). Επιπλέον, αναλύονται οι βασικές αρχές της οικονομικής ρύθμισης και της απελευθέρωσης των αγορών.

 

Course Syllabus  

 

Διεθνείς Επενδύσεις
Π. Παντελίδης

 

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης όσον αφορά τους ρόλους της μητρικής εταιρία και των θυγατρικών εταιριών στα πλαίσια της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κατόπιν αναλύεται η έννοια της άμεσης ξένης επένδυσης από μικροοικονομικής και μακροοικονομικής πλευράς και παρατίθενται οι σύγχρονες θεωρίες από τους κλάδους του Διεθνούς εμπορίου, της Βιομηχανικής Οργάνωσης της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Διεθνούς Χρηματοδότησης. Τέλος παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στόχος του μαθήματος είναι να καταλάβει ο σπουδαστής τη διαφορά α. στις λειτουργίες μεταξύ εγχώριας και πολυεθνικής επιχείρησης και β. στις έννοιες μεταξύ εγχώριας και διεθνούς επένδυσης.

 

Course Syllabus  

 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Α. Κανάς

 

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με την κατανόηση των βασικών αρχών της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Δίνεται η δυνατότητα οι σπουδαστές να αποκτήσουν άνεση στη χρήση της χρηματοοικονομικής λογιστικής τυποποίησης και καταγραφής. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως στην διαχειριστική και εταιρική αξιολόγηση, στην αποτίμηση των επιχειρήσεων, καθώς και την ανάληψη επενδυτικών αποφάσεων. Το μάθημα εξοικειώνει τους σπουδαστές με την αντιμετώπιση οικονομικών-επιχειρηματικών προβλημάτων κάνοντας χρήση των πληροφοριών των λογιστικών καταστάσεων από το πρίσμα της Χρηματοοικονομικής και Διαχειριστικής Διεύθυνσης μίας επιχείρησης. Παρουσιάζεται μία κριτική θεώρηση των κυριότερων σύγχρονων ζητημάτων που αφορούν στο κανονιστικό πλαίσιο της δημοσιοποίησης επιχειρηματικών πληροφοριών (corporate disclosure regulation) (στην Ελλάδα, την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ), την αμφιλεγόμενη και προβληματική φύση ορισμένων θεμάτων της λογιστικής μέτρησης και τυποποίησης και τις πιθανές συνέπειές τους στην αποτελεσματικότητα της αγοράς, την κοινωνική αναφορά (social reporting) και την κατανομή του εισοδήματος.

 

Course Syllabus  

 

Επιχειρηματικές στρατηγικές στην Aγορά Ενέργειας
Μ.Πολέμης

 

Οι ενεργειακές αγορές (βιομηχανία πετρελαίου, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) συνθέτουν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Δεδομένης της μεγάλης κλίμακας των επενδύσεων κεφαλαίου που απαιτείται για τα περισσότερα έργα του κλάδου της ενέργειας, ο σύγχρονος επιχειρηματίας λαμβάνει τις επενδυτικές του αποφάσεις ύστερα από ενδελεχή ανάλυση των μεταβλητών πολιτικής σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητες και επιχειρηματικούς κινδύνους. Το γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακές στρατηγικές στις αγορές ενέργειας» (Business strategies in energy markets) απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στις αγορές ενέργειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει σε βάθος τις επιχειρηματικές στρατηγικές που χαρακτηρίζουν τις ενεργειακές αγορές και τα κίνητρα των επιχειρήσεων που σκοπεύουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών.

 

Course Syllabus  

 

Διαχείρηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
Σ. Χατζηδήμα

 

Εισαγωγή στην έννοια της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ιστορική αναδρομή.
Αναφορά στις έννοιες εργασία, διοίκηση οργανισμών, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
Προγραμματισμός και στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.
Μέθοδοι και διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού.
Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.
Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού – προσομοιώσεις.
Το βιογραφικό σημείωμα και η συνέντευξη εργασίας.
Οι έξι τύποι προσωπικότητας του Holland – test επαγγελματικών επιλογών και επιλογής προσωπικού.
Σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού: η συναισθηματική νοημοσύνη.
Βασικές αρχές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

 

Course Syllabus  

 

     

 

Μάνατζμεντ, Ηγεσία και Αλλαγή
Ειρ. Φαφαλιού

 

Το μάθημα εστιάζει σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες της ορθής άσκησης διοίκησης: στις λειτουργίες του μάνατζμεντ που υποστηρίζονται από την κριτική ανάλυση του πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν οι μάνατζερ, στην ηγεσία, στις εργασιακές ομάδες και στη διοίκηση αλλαγών. Σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας, το μάνατζμεντ και η ηγεσία αλλαγών εκπληρώνουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος για την απόκτηση και χρήση των απαραίτητων πόρων, ταραχώδεις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές και αυξανόμενη ζήτηση για κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές διοίκησης. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η αποτελεσματική διοίκηση αλλαγών στους οργανισμούς, καθώς και η κατανόηση των πρακτικών ηγεσίας που οδηγούν σε αποτελεσματικές εργασιακές ομάδες και οργανωτική απόδοση, είναι βασικοί παράγοντες για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων τους.
Η επιτυχής διοίκηση απαιτεί ένα συνδυασμό βασικών δεξιοτήτων και κατανόηση και χρήση εργαλείων και μεθόδων επίλυσης σημαντικών και πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οργανισμοί σε διάφορα επίπεδα διοίκησης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα διοικητικά στελέχη να συμμετέχουν ενεργά και παραγωγικά στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και στην υλοποίησή τους. Επίσης, απαιτείται κατανόηση των διαφορετικών οργανωτικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές για αυτές τις απαιτήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία για τις λειτουργίες της διοίκησης που υποστηρίζονται από την κριτική ανάλυση του πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν οι μάνατζερ και οι ηγέτες αλλαγών. Η μέθοδος διδασκαλίας είναι διαδραστική και βασίζεται σε ανάλυση μελετών περιπτώσεων, οπτικοακουστικό υλικό, mini-simulation projects και σεμινάρια από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς.
 

 

Course Syllabus  

 

Στρατηγικά Συστήματα Πληροφορικής
Α. Βοζίκης

 

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τρόπους με τους οποίους ένα πληροφοριακό σύστημα ERP υποστηρίζει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διοίκηση των πόρων μιας επιχείρησης, καλύπτοντας όλο το εύρος της και τις αντίστοιχες επιχειρησιακές λειτουργίες.

Το μάθημα δίνει έμφαση στον πρωταρχικό σκοπό των τεχνολογιών πληροφορικής (information technologies ) που είναι να προτείνει λύσεις στα προβλήματα και προκλήσεις οικονομικής διαχείρισης και διοικητικής οργάνωσης των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το μάθημα παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των συστημάτων ERP και εξοικειώνει τους φοιτητές με το περιβάλλον λειτουργίας του συστήματος WinEra ERP της Data Communication. Στο κυρίως μέρος οι φοιτητές εκπαιδεύονται (με μελέτες περιπτώσεων, επίλυση σεναρίων και ανάθεση εργασιών) στη βασική λειτουργικότητα που προσφέρει το ERP σύστημα για την υποστήριξη των καθημερινών διαχειριστικών αναγκών και των στρατηγικών στόχων μιας επιχείρησης, καθώς και για την υποβοήθηση των στελεχών της στη λήψη αποφάσεων.

 Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν (μετά από την επιτυχή επίλυση ενός σεναρίου συναλλαγών-διεργασιών μιας επιχείρησης σε μια διαχειριστική χρήση) το Core Level User Certificate of WinEra ERP of Data Communication.

 

Course Syllabus  

 

 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved