ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος 2020     
  • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αίτηση
  • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4

Τα μαθήματα του Γ' Εξαμήνου διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει εκτός των δυο υποχρεωτικών μαθημάτων και δυο μαθήματα επιλογής του.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ' Εξαμήνου 2015-2016

 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
   
Οικονομική Στρατηγική και Πολιτική Ανταγωνισμού (Υ) Δ. Γιαννέλης
Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Υ) Ι. Πολλάλης
Ερευνητικές Μέθοδοι στα Οικονομικά (Ε) Κ. Οικονομίδου
Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεωρία και Πρακτική (Ε)

Κ. Ελευθερίου - Κ.Κοτταριδη

Τραπεζική και FinTech (Ε) Μ. Ψυλλάκη
Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Καινοτομιών (Ε) Ειρ. Φαφαλιού
Διοίκηση Αποθεμάτων και Προμηθειών (Ε) Σ. Καρκαλάκος
Οικονομικά της Ναυτιλίας και των Μεταφορών (E) Ε. Σαμπράκος
Μέθοδοι Ανάλυσης Αβεβαιότητας (Ε) Χ. Αγιακλόγλου
Α. Κανάς

 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων Γ' Εξαμήνου

 

Οικονομική Στρατηγική και Πολιτική Ανταγωνισμού
Δ. Γιαννέλης

 

Είναι γνωστό ότι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας επιτυγχάνεται όταν οι αγορές λειτουργούν κάτω από συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού. Δυστυχώς στην πράξη οι αγορές αυτές σχεδόν δεν υφίστανται και είναι γνωστό ότι λειτουργούν σε συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού, ολιγοπωλίου ή ακόμη σπανιότερα σε συνθήκες μονοπωλίου. Κάθε επιχείρηση δρώντας ανεξάρτητα ή συντονισμένα χρησιμοποιεί στρατηγικές, εμπορικές πολιτικές και πρακτικές, οι οποίες πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και την οικονομία. Τέτοιες στρατηγικές που δυνητικά μπορούν να μειώσουν τον ανταγωνισμό, είναι η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στη αγορά, οι άμεσες συμφωνίες καθορισμού τιμών, οι εναρμονισμένες πρακτικές και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση των αρχών ανταγωνισμού, η οποία θέτει το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών με τρόπο ώστε αυτές να λειτουργούν αποτελεσματικά. Στο μάθημα αναλύονται όλες οι αντιανταγωνιστικές στρατηγικές των επιχειρήσεων, οι οποίες απαγορεύονται από το δίκαιο του ανταγωνισμού. Επιπλέον εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής του ανταγωνισμού στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, ενώ εξετάζονται περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού στη πράξη, όπως η καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά, οι συμπράξεις και οι εναρμονισμένες πρακτικές καθώς και οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που μπορεί να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Τα παραδείγματα θα αφορούν περιπτώσεις τόσο από τη διεθνή εμπειρία όσο και από την Ελλάδα

 

Course Syllabus  

 

Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Ι. Πολλάλης

 

Στις αρχές του 21 ου αιώνα το ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει δραματικές αλλαγές. Τα φαινόμενα της Παγκοσμιοποίησης και της έξαρσης των τεχνολογιών Πληροφορικής, ως πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές δυνάμεις, φαίνεται ότι δεν έχουν φρένο, ούτε επιστροφή. Έτσι, οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν καθημερινά μία πληθώρα στρατηγικών και οργανωτικών θεμάτων, όπως τον ανταγωνισμό, τη διοικητική αναδιοργάνωση, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, τη διαρκή τεχνολογική ανάπτυξη, τις στρατηγικές συμμαχίες και την στρατηγική χρήση του Διαδικτύου. Η Επιχειρησιακή Στρατηγική έχει σαν σκοπό τον συνδυασμό γνώσεων από πολλαπλούς τομείς μιάς επιχείρησης έτσι, ώστε να βοηθήσει στη καλύτερη ανταγωνιστική τοποθέτησή της (και διατήρηση αυτής της θέσης) στην αγορά. Στο μάθημα αυτό θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι και εργαλεία που βοηθούν μια επιχείρηση για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των στρατηγικών της, κα θώς και ανάλυση μελετών περιπτώσεων ( case studies ) με σκοπό να συνδεθεί η θεωρία με την πράξη. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης και επιχειρηματικό παίγνιο προσομοίωσης ( business game simulation ) με Η/Υ προκειμένου οι φοιτητές να ανταγωνισθούν μεταξύ τους, να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις (ατομικές και ομαδικές) και τέλος να υλοποιήσουν επιχειρηματικές στρατηγικές στο πλαίσιο του μαθήματος.

 

Course Syllabus  

 

Ερευνητικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
Κ. Οικονομίδου

 

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς το Διαδίκτυο ή κινητές συσκευές (mobile devices). Έχουν γίνει βασικά στοιχεία του τρόπου ζωής μας και έχουν προκαλέσει αλλαγές σε σχεδόν κάθε τομέα της επιχείρησης. Η βιομηχανία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Financial Services, FS) δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ψηφιακή επανάσταση μεταμορφώνει τον τρόπο πρόσβασης των χρηστών σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρηματοοικονομική τεχνολογία(Financial technology, Fin Tech) είναι ένας αναδυόμενος τομέας που καινοτομεί γρήγορα, όπου υπάρχουν ανησυχίες για το τι θα σημαίνει αυτό για το μέλλον στις συναλλαγές, στις αγορές και τις τράπεζες. Θα χάσουν οι τράπεζες τους νέους παίκτες που προσφέρουν καλύτερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες ή θα μάθουν πώς να αφομοιώνονται και να συνεργάζονται με αυτές  ανατρεπτικές τεχνολογίες; Πώς λειτουργούν τα ψηφιακά νομίσματα όπως το Bitcoin; Μπορούν να συνυπάρχουν νέα νομίσματα,-κρυπτονομίσαμτα ρυθμίσεις και ψηφιακές υποδομές; Στόχος του μαθήματος “Τραπεζική και FinTech» είναι να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα είναι η ανάλυση του ρόλου των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να κατανοήσουν τις απαιτητικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες τώρα και στο μέλλον.

 

Course Syllabus  

 

Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεωρία και Πρακτική

Κ. Ελευθερίου - Κ.Κοτταριδη

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη θεωρία διεθνούς χρηματοοικονομικής και τις εφαρμογές αυτής σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικής. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση των βασικών εργαλείων προκειμένου να κατανοηθεί πώς γίνεται η μεταφορά αποταμιεύσεων και επενδύσεων μεταξύ διαφόρων χωρών, π.χ. εμπορικές ροές και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, χρήμα και ισοζύγιο πληρωμών, αγορά συναλλάγματος και κερδοσκοπία – τρέχουσα και προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, arbitrage, ισοδυναμία αγοραστικών δυνάμεων και πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Στη συνέχεια θα αναλυθούν αντίστοιχες εφαρμογές αναφορικά σε θέματα σύγχρονου ενδιαφέροντος και οι επιδράσεις τους στη διαμόρφωση της διεθνούς επιχειρησιακής στρατηγικής. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών διεθνώς στο σύγχρονο πολύπλοκο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με έμφαση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν τις φούσκες, τα μηδενικά επιτόκια και την εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις ιστορικά ανά χώρα συζητώντας το ρόλο του ΔΝΤ, καθώς και στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2009 αναλύοντας τη χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική πριν την κρίση, τα μαθήματα από την κρίση και τις δράσεις μετά την κρίση. 

 

Course Syllabus  

 

Τραπεζική και FinTech
Μ. Ψυλλάκη

 

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς το Διαδίκτυο ή κινητές συσκευές (mobile devices). Έχουν γίνει βασικά στοιχεία του τρόπου ζωής μας και έχουν προκαλέσει αλλαγές σε σχεδόν κάθε τομέα της επιχείρησης. Η βιομηχανία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Financial Services, FS) δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ψηφιακή επανάσταση μεταμορφώνει τον τρόπο πρόσβασης των χρηστών σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρηματοοικονομική τεχνολογία(Financial technology, Fin Tech) είναι ένας αναδυόμενος τομέας που καινοτομεί γρήγορα, όπου υπάρχουν ανησυχίες για το τι θα σημαίνει αυτό για το μέλλον στις συναλλαγές, στις αγορές και τις τράπεζες. Θα χάσουν οι τράπεζες τους νέους παίκτες που προσφέρουν καλύτερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες ή θα μάθουν πώς να αφομοιώνονται και να συνεργάζονται με αυτές  ανατρεπτικές τεχνολογίες; Πώς λειτουργούν τα ψηφιακά νομίσματα όπως το Bitcoin; Μπορούν να συνυπάρχουν νέα νομίσματα,-κρυπτονομίσαμτα ρυθμίσεις και ψηφιακές υποδομές; Στόχος του μαθήματος “Τραπεζική και FinTech» είναι να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα είναι η ανάλυση του ρόλου των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να κατανοήσουν τις απαιτητικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες τώρα και στο μέλλον.

 

Course Syllabus  

 

Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Καινοτομιών
Ειρ. Φαφαλιού

 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη συστηματική διαχείριση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι γνώσεις αυτές, σήμερα, είναι απαραίτητες όσο ποτέ άλλοτε για την επιτυχημένη δημιουργία και ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης, είτε πρόκειται για νεοσύστατες (startup firms) ή για μικρομεσαίες (ΜΜΕ) ή για μεγάλες, πολυεθνικές ή μη, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συγκεκριμένα, το μάθημα καλύπτει τον επιχειρηματικό κύκλο ζωής από τη σύλληψη της «επιχειρηματικής ιδέας» μέχρι τη «φάση ανάπτυξης» του επιχειρηματικού του εγχειρήματος. Εξετάζονται τα κίνητρα και τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, όπως και ο τρόπος με τον οποίο το περιβάλλον (εθνικό & διεθνές) και ιδιαίτερα οι καινοτομίες επιδρούν στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Παράλληλα, διερευνώνται θέματα που αφορούν στον τρόπο που θα πρέπει οι επιχειρηματίες και τα επιχειρησιακά στελέχη να επεξεργάζονται και να προωθούν μια «εμπορικά εκμεταλλεύσιμη» επιχειρηματική ιδέα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται όλες οι μορφές επιχειρηματικότητας (επιχειρηματικότητα στον ιδιωτικό & δημόσιο φορέα, πράσινη επιχειρηματικότητα, αγροτική επιχειρηματικότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα, εταιρική επιχειρηματικότητα) και συσχετίζονται με την επιχειρησιακή διαχείριση των καινοτομιών και την προσαρμογή στις αλλαγές. Επίσης, οι φοιτητές θα διδαχθούν χρήσιμες, καινοτόμες μεθοδολογίες και τεχνικές για το πως να καταρτίζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν τα επιχειρησιακά τους μοντέλα και σχέδια (business models & business plans) για τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτομικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Οι γνώσεις που προσφέρει το μάθημα στον φοιτητή είναι πολύτιμες, αφού θα μάθει όχι μόνο να σκέφτεται και να δραστηριοποιείται με επιχειρηματικό τρόπο, ακόμη και ως μισθωτός με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις & οργανισμούς, αλλά θα κατανοήσει και τα εργαλεία με τα οποία θα φθάσει στην επιχειρηματική επιτυχία ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και δυνατότητές του.

 

Course Syllabus  

 

Διοίκηση Αποθεμάτων και Προμηθειών
Σ. Καρκαλάκος

 

Το μάθημα επιδιώκει να εισάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια της Διοίκησης Αποθεμάτων και Προμηθειών και πώς αυτή εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις. Αναλύονται θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και τη λειτουργία των προμηθειών, το σχηματισμό ανταγωνιστικών αλυσίδων εφοδιασμού, το εύρος των δραστηριοτήτων της στρατηγικής εφοδιαστικής διοίκησης, καθώς και τη διαχείριση του κινδύνου και της μείωσης του κόστους της λειτουργία των προμηθειών.
Το μάθημα θα καλύψει πραγματικά παραδείγματα από την αγορά και θα αναλυθούν εμπειρικές μελέτες.
Οι συμμετέχοντες μετά το τέλος του μαθήματος θα μπορούν να εφαρμόσουν πολλές από τις διδαχθέντες έννοιες στο εργασιακό τους περιβάλλον. Επιδίωξη του μαθήματος θα είναι επίσης και μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε μονάδες παραγωγικής όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν την εφαρμογή της Διοίκησης Αποθεμάτων στο πραγματικό περιβάλλον.

 

Course Syllabus  

 

Οικονομικά της Ναυτιλίας και των Μεταφορών
Ε. Σαμπράκος

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή, τις απαραίτητες γνώσεις, θεωρητικές και εφαρμοσμένες, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του κλάδου της ναυτιλίας και των μεταφορών γενικότερα. Έτσι το μάθημα θα καλύψει ένα ευρύτερο επιστημονικό πεδίο με τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα των μεταφορών και της ναυτιλίας όπως είναι η ζήτηση και η προσφορά των μεταφορικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών, οι ελαστικότητες, οι ναυτιλιακοί κύκλοι, το κόστος παραγωγής, οι τρόποι τιμολόγησης και οι ναυλώσεις, καθώς επίσης και οι επενδύσεις στις μεταφορές και την ναυτιλία.

 

Course Syllabus  

 

Μέθοδοι Ανάλυσης Αβεβαιότητας
Χ. Αγιακλόγλου - Α. Κανάς
 
Το μάθημα αυτό παρουσιάζει μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης που εφαρμόζονται στις Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές μελέτες για να διερευνήσουν τη συμπεριφορά οικονομικών γενικά φαινομένων. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην οικονομετρική ανάλυση και στη συνέχεια αναφέρονται οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται σύγχρονα θέματα οικονομετρικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές αλλά και χρηματοοικονομικές μελέτες. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται ειδικά θέματα που αφορούν την ανάλυση χρονοσειρών στις οικονομετρικές μελέτες και στο τέταρτο μέρος μελετώνται οι σύγχρονες τεχνικές που αφορούν τον προσδιορισμό την αβεβαιότητας και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου με έμφαση στις αγορές χρήματος κα κεφαλαίου, καθώς επίσης στην αγορά ομολόγων και στο τραπεζικό κλάδο. Κατά συνέπεια, το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην οικονομετρία και ειδικότερα στις εφαρμογές του χρηματοοικονομικού κλάδου για να μπορούν αν μελετούν και να καταλαβαίνουν καλύτερα τη συμπεριφορά οικονομικών αλλά και χρηματοοικονομικών φαινομένων. Οι τεχνικές που θα μάθουν οι φοιτητές θα τους βοηθήσουν να πάρα πολύ στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων.
 
Course Syllabus

 

 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved